Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Willem Galama Organisatie Psycholoog (hierna genoemd: 'WGOP').

Begrippen:

Adviestrajecten kunnen inhouden: consulting werkzaamheden, verbeterprogramma's.
Voor Adviestrajecten wordt een dagdeeltarief, vastgesteld, op basis van tijd en gemaakte kosten. Deze werkzaamheden houden een inspanningsverplichting in (zie hiervoor ook onder 'Algemeen') voor WGOP en er zijn geen voltooiingcriteria voor WGOP.

Opleidingstrajecten kunnen inhouden: individuele coaching, trainingen, workshops, cursussen. Voor Opleidingstrajecten wordt een dagdeeltarief vastgesteld, op basis van verrichte werkzaamheden, werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten. Deze werkzaamheden houden een inspanningsverplichting in (zie hiervoor ook onder 'Algemeen') voor WGOP en er zijn geen voltooiingcriteria voor WGOP.

Begindatum: de eerste dag dat de werkzaamheden voor het betreffende traject gestart worden.

Einddatum: de laatste dag dat de werkzaamheden voor betreffende traject beëindigd worden.

Klant (hierna genoemd 'u'): de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de aanbieding aanneemt van of de overeenkomst aangaat met WGOP.

Aanbiedingen en overeenkomsten:

Verschuldigde bedragen en betalingen:

De voor een Adviestraject en/of Opleidingstraject verschuldigde bedragen, kunnen op de volgende wijze in rekening worden gebracht: maandelijks of na afloop van het Advies- of Opleidingstraject. Er kunnen aanvullende bedragen in rekening gebracht worden, zoals extra reis- en/of andere kosten, waarvan WGOP u vooraf zal informeren indien zij verschuldigd zijn Bedragen zijn opeisbaar bij ontvangst van de factuur door u en dienen te worden voldaan zoals door WGOP op de factuur is gespecificeerd.

Wanneer u de verschuldigde bedragen niet binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum heeft betaald zult u in verzuim zijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In een dergelijk geval kan WGOP u de wettelijke rente voor de verschuldigde bedragen in rekening brengen.

Afwijkende voorwaarden en wijziging van deze Algemene Voorwaarden:

Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door beide partijen ondertekend zijn.

WGOP kan deze Algemene Voorwaarden wijzingen door schriftelijke kennisgeving aan u. Deze wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht. Ze zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum die WGOP opgeeft in haar schriftelijke kennisgeving en wel alleen op nieuwe aanbiedingen en overeenkomsten gesloten na deze datum. Voor doorlopende aanbiedingen en overeenkomsten geldt een termijn van 3 (drie) maanden, vóór dat de wijzigingen van toepassing zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten, in die periode kunt u bezwaar maken op de aangekondigde wijzigingen.

Aansprakelijkheid:

Er kunnen zich situaties voordoen waarin u, als gevolg van het doen of nalaten van WGOP, recht hebt op schadevergoeding. In een dergelijk geval is WGOP, ongeacht op welke grond u uw vordering baseert, in het totaal voor niet meer aansprakelijk dan: a) schade aan zaken of wegens dood of lichamelijk letsel, en b) het bedrag van enig andere aantoonbare schade, beperkt tot het hoogste van EURO 25.000,-.

Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan verplichtingen of schades als gevolg van niet toerekenbaar tekortkomen.

Partijen geven elkaar een redelijk termijn om te voldoen aan haar verplichtingen.

Vertrouwelijkheid:

Partijen zullen alle informatie en gegevens in vertrouwelijkheid aan elkaar verstrekken. Partijen zullen informatie en gegevens van de ander alleen aan derden verstrekken indien hiervoor toestemming is gegeven door de informatie verstrekkende partij. Partijen zullen er voor zorgen dat de belangen van de ander beschermd worden door de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Eigendoms- en auteursrechten:

U geeft WGOP toestemming om gegevens verkregen tijdens Opleidings- en/of Adviestrajecten, te gebruiken in de zakelijke activiteiten van WGOP, dit is inclusief contact informatie, zoals namen telefoonnummers en e-mail adressen.

Alle gegevens en informatie die WGOP verstrekt tijdens Opleidings- en/of Adviestrajecten, blijven in eigendom van WGOP, ook rust hier een auteursrecht op van WGOP. Deze gegevens kunnen door u aan derden worden verstrekt indien hier schriftelijke toestemming van WGOP voor is verkregen, en verzekerd is dat deze verstrekking de concurrentiepositie van WGOP niet benadeelt.

Algemeen:

De inspanningsverplichting van WGOP houdt in; dat WGOP zich zal inspannen om de door haar te leveren diensten, op basis van een Opleidings- en/of Adviestraject, uit te zullen voeren naar beste inzicht en vermogen van WGOP en met in achtneming van de algemeen aanvaarde professionele gedragsregels. Hiertoe vindt overleg plaats tussen u en WGOP over de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd, u dient hiervoor alle benodigde gevens tijdig in het bezit te stellen van WGOP.

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie. Een identificatiecode (een 'emailadres') in een elektronisch document volstaat als vaststelling van de identiteit van de afzender en van de authenticiteit van het document.

Geen der partijen mag een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Het is zonder schriftelijke toestemming van WGOP niet toegestaan om een Adviestraject en/of Opleidingstraject door te verkopen.

Beëindiging:

De overeenkomst eindigt van rechtswege na de afloop datum van een traject. Verplichtingen die naar hun aard voortduren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en zijn van toepassing op uw en WGOP´s rechtsopvolgers. Verplichtingen die naar hun aard kunnen voortduren, kunnen onder andere zijn, de betaling van kosten voor voortijdige beëindiging van de overeenkomst door u (bij een maand vooraf, 50 % van de overeengekomen prijs, bij twee weken vooraf 75 % van de overeengekomen prijs en bij een week of minder vooraf 100 % van de overeengekomen prijs) en de betaling van kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden door WGOP.

Elk der partijen kan een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, beëindigen wanneer in redelijkheid niet gesteld kan worden dat de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst door de wederpartij niet of onvoldoende worden nagekomen. Een dergelijke beëindiging wordt slechts van kracht nadat de niet nakomende partij hiervan schriftelijk in kennis is gesteld en aan deze een redelijke termijn is geboden waarin deze alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het recht van Nederland van toepassing.